POVOLENIA - CERTIFIKÁTY


Súhlas na prevádzkovanie činnosti vydal:


OÚ OSZP Bratislava pod číslom:
OU-BA-OSZP3-2016/063859-3/CEM/IV
Certifikát o členstve ANSDS: